Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
22 sierpnia 2019,
Cezarego, Zygfryda, Marii
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki
AKTYWNY SAMORZĄD 2019 - DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH komentarze [0]
AKTYWNYSAMORZĄD 2019

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych (beneficjentów programu) w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
Module I:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

OBSZARY SKIEROWANE DO OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
Adresaci - osoby posiadające:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu wzroku,
Wysokość dofinansowania:
• dla osoby niewidomej – do 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
• dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - do 9.000 zł,
Minimalny wkład własny 10%

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
Adresaci – osoby, które otrzymały pomoc w ramach Obszaru B
Wysokość dofinansowania:
• dla osób głouchoniewidomych – 4.000 zł.
• dla osób z dysfunkcją słuchu – 3.000 zł.
• dla pozostałych adresatów – 2.000 zł.
Nie jest wymagany udział własny.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Adresaci - osoby posiadające:
• umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• dysfunkcja narządu wzroku,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Wysokość dofinansowania - do 6000zł
Minimalny wkład własny 30%

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy).

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
Adresaci
• Osoby, którym została udzielona pomoc w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;
Wysokość dofinansowania - do 1500 zł,
Minimalny udział własny 10%
Częstotliwość udzielania pomocy w ramach zad. 5
Ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

Częstotliwość udzielania pomocy - Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5
Ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem określonego okresu, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:
• pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania;
• zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - dof. do pokrycia kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).
Adresaci
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• aktywność zawodowa,
• pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka
Wysokość dofinansowania
200 zł. miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osoba zależną
Wymagany udział własny - min.15% ceny brutto.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
• a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wysokość dofinansowania
Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:
• dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
• dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
• opłaty za naukę (czesne) – do 3000 zł na semestr.

UWAGA STUDENCI!
Termin zakończenia przyjmowania wniosków w MODULE II wypada:
• dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
• dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

WAŻNE
Terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy: np. PCPR, MOPS, MOPR itp).
Formularze wniosków są dostępne u Realizatora programu.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w MODULE I (m.in. OBSZAR B) wypada dnia 31 sierpnia 2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące programu „AKTYWNY SAMORZĄD” dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl
Dodał: PZN kuj-pom, dnia 12.04.2019, 13:29
[skomentuj] [wróć do newsów]


PsNews::info
Do tego newsa nie dodano jeszcze żadnego komentarza.
[skomentuj]

Powered by PsNews
Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert