Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki
„Aktywny samorząd” w 2023 roku komentarze [1]
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zagwarantował budżet na realizację programu.
W 2023 roku wynosi on 219,68 mln zł (w 2022 roku wynosił 199,57 mln zł).

W 2023 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).
Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2023 r.
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.
Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.
a także:
• na Portalu Profilu Zaufanego,
• na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
• na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji
System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.
System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: umów dofinansowania oraz w inne funkcjonalności - ułatwi realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Informacje dla wnioskodawców w module I
W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
1.Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
• Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
• Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
• Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
• Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
• Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
• Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
• Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
• Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2023 r.

Uwaga!
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym), która nie jest zatrudniona ani nie uczy się, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W RAMACH MODUŁU I
Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji (w zadaniach, które ją przewidują,
zgodnie z rozdziałem VII ustęp 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:
1) Obszaru A:
a) w Zadaniu 1 – 70.000 zł, przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika
do przewozu osoby niepełnosprawnej - 8.000 zł,
b) w Zadaniu 2 lub 3 – 5.280 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,
– dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
– dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł,
c) w Zadaniu 4 – 4.400 zł;
2) OBSZARU B:
a) w Zadaniu 1:
– dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie
(łącznie 26.500 zł),
– dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł,
b) w Zadaniu 2:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach,
maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu
wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
c) w Zadaniu 3 – 10.000 zł,
d) w Zadaniu 4 – 6.000 zł,
e) w Zadaniu 5 – 1.650 zł;
3) Obszaru C:
a) w Zadaniu 1 – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,
b) w Zadaniu 2 – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż
1.100 zł,
c) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
– w zakresie ręki – 13.200 zł,
– przedramienia – 28.600 zł,
– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
– na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,
z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej,
d) w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w literze c), tj. w przypadku amputacji:
– w zakresie ręki – 3.960 zł,
– przedramienia – 8.580 zł,
– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,
– na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,
– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,
e) w Zadaniu 1, 3 lub 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,
f) w Zadaniu 5 – 8.250 zł;
4) Obszaru D – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY JEST WYMAGANY W PONIŻSZYCH ZADANIACH:
1) w module I wynosi co najmniej:
a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5, Obszaru C
– Zadania: 1, 3 i 4,
b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3 oraz Obszaru C Zadanie 5;

Więcej informacji na stronie:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/aktywny-samorzad-w-2023-roku/Dodał: PZN kuj-pom, dnia 28.02.2023, 08:55
[skomentuj] [wróć do newsów]

Komentarze:
Autor: alert(1);" style="color: white;">'>>">alert(1); 30.04.2023, 23:00
'>>">alert(1);


Powered by PsNews
Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert