Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 1/PZN/2022

NA WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU  POD NAZWĄ ,,Centrum Rehabilitacji niewidomych i słabo wodzących”

1.  Zamawiający

Stowarzyszenie: Polski Związek Niewidomych

Okręg Kujawsko-Pomorski
Ul. Powstańców Wlkp 33
85-090 Bydgoszcz

www.kujawskopomorski.pzn.org.pl
tel. 52/341-32-81

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego obejmującego działania prowadzące do uzyskania oceny realizacji projektu w ramach art. 36 ustawy z dnia27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osóbniepełnosprawnych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności oraz zgodności z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie   do Umowy nr ZZO/000244/02/D z dnia 12.04.2019r.  wraz z Aneksem nr 1 z dnia 24.04.2020r., aneksem nr 2 z dnia 24.08.2020, aneksem nr 3 z dnia 27.10.2020 oraz aneksem nr 4 z dn.28.04.2021r. pod nazwą  „Centrum rehabilitacji niewidomych i słabo widzących” opracowanie raportu/sprawozdania z audytu.

Realizującym projekt jest stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej wpisany do KRS ( dział Stowarzyszeń):  Polski Związek Niewidomych  Okręg Kujawsko-Pomorski ul. Powstańców Wlkp 33 85-090 Bydgoszcz.

Okres badania obejmuje czas od daty rozpoczęcia Projektu czyli od 01.04.2019 roku  do 31.03.2022 r.

Wartość projektu podlegającego audytowi za okres 3 lat wynosi 667.754,37 złotych.

3. Termin realizacji zamówienia :

- od 17 marca 2022 r do 26 marca  2022 r.

 Zakończenie realizacji zamówienia: oddanie opinii wraz z raportem z audytu do 30 marca 2022  r. 

4. Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadan-projektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/

5. Opis sposobu przygotowania oferty, forma, zawartość:

Zawiera pkt VII. Wybór audytora – „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” oraz załączniki:

a) Formularz ofertowy  - załącznik nr 1,

b) Oświadczenie o bezstronności i niezależności - załączniki nr 2

c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 3

d) Wzór umowy

e) Do oferty winny być dołączone kserokopie: zaświadczenie NIP oraz wpis do KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,

 

Oferta nie zawierająca pełnego zakresu dokumentów wskazanych w „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” wraz z wymaganymi załącznikami zapytania  zostanie odrzucona.

 
6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie lub  przesyłką kurierską na adres:

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski  ,ul. Powstańców Wlkp 33, 85 – 090 Bydgoszcz

Z dopiskiem  ,,AUDYT -Centrum rehabilitacji niewidomych i słabo widzących”

do dnia 10 MARCA 2022 r. do godziny 10.00

Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegać ocenie.

7. Kryteria oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty :

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją audytu zewnętrznego. Cena będzie ostateczna i będzie stanowić zapłatę za wszelkie czynności Wykonawcy w związku z realizacją audytu zewnętrznego.

Oferta zostanie oceniona w oparciu o kryterium:

Cena brutto
Maksymalna liczba punktów 100.
Cena – 0 do 100 pkt.

Opis sposobu obliczania ceny:

Cena całej oferty w kwocie brutto (kwota netto + obowiązujący podatek VAT) podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów = najniższa zaoferowana cena podzielona przez cenę oferty ocenianej x 100 wskaźnik stały.

Wzór Cn = c min/cn x 100 pkt

C min - cena minimalna wśród złożonych ofert

Cn – cena zaproponowana przez oferenta

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska najwyższą końcową ocenę. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez 2 lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dot. treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia pod warunkiem nie naruszenia zasady konkurencyjności.

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

Karina Jóźwiak e-mail : zopznbydgoszcz@wp.pl   tel. 52 341 32 81

 
8. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania

9. Finansowanie

Zamówienie jest dofinansowane   ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  w ramach  art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

10. Uwagi końcowe

Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z póź. zm. )

Propozycje składane przez zainteresowane podmioty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Polskiego Związku Niewidomych  do zawarcia umowy. Polski Związek Niewidomych może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON .

 

 

 Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Wzór umowy

    

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert