Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 „CENTRUM REHABILITACJI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH”

Realizacja projektu od 1 kwietnia 2022  do 31 marca 2023 roku.

Projekt dofinansowany  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2021 pn. „SIĘGAMY PO SUKCES”

- 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku – I okres realizacji projektu

- 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku – II okres realizacji projektu

- 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 roku – III okres realizacji projektu

W I okresie realizacji projektu tj. od 1 kwietnia 2022  do 31 marca 2023 roku działaniami projektowymi obejmiemy łącznie 570 osób w tym 6 dzieci.

• 500 osób obejmiemy jednorazowym poradnictwa i do-radztwa „WARTO WIEDZIEĆ”.

• 70 osób w tym 6 dzieci będzie mogło wielokrotnie ko-rzystać ze wszystkich form wsparcia realizowanych w ramach projektu. 

Wsparciem grupowym (z zakwaterowaniem) w I okresie realizacji projektu obejmiemy 

• 16 liderów

• 8 osób skorzysta z  rehabilitacji podstawowej.

• 8 osób skorzysta z zajęć tyfloinformatycznych 

• 8 osób skorzysta z zajęć z zakresu użytecznych technologii.

W RAMACH PROJEKTU PROWADZIMY: 

Zajęcia stacjonarne, z zakwaterowaniem i wyżywieniem w ORiS „Homer” w Bydgoszczy, reali-zowane w grupach 4-osobowych.

1. Z ZAKRESU REHABILITACJI PODSTAWOWEJ 

Zajęcia te mają na celu nauczenie bezwzrokowych spo-sobów wykonywania niezbędnych czynności dnia co-dziennego i samoobsługi z wykorzystaniem pomocy re-habilitacyjnych, oznakowania sprzętu gospodarstwa do-mowego oraz zapoznanie z zasadami posługiwania się białą laską i przemieszczania się z przewodnikiem.

Zajęcia uwzględniają zagadnienia dotyczące m.in.: spo-sobów radzenia  sobie z pracami porządkowymi, robienia zakupów, samodzielnego przygotowywania posiłków, na-krywania stołu itp. Uczestnicy zajęć otrzymają pakiet re-habilitacyjny.

2. TYFLOINFORMATYKA - 2 grupy 4-osobowe.

(2 zjazdy po 4 dni) 

Zajęcia te są przeznaczone są dla osób, które chcą na-być umiejętności posługiwania się komputerem, podsta-wowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem w stopniu pozwalającym na swobodną pracę przy kompute-rze w warunkach domowych.

Głównym celem jest przeszkolenie osób słabo widzących i niewidomych w zakresie obsługi komputera dostosowa-nego do ich potrzeb. 

3. UŻYTECZNE TECHNOLOGIE - 2 grupy 

4-osobowe, 

Zajęcia mają na celu nabycie przez osoby z dysfunkcją wzroku umiejętności korzystania z urządzeń mobilnych takich jak smartphone, tablet czy też smartwatch, oraz sprzętu elektronicznego. Zajęcia te przeznaczone są dla beneficjentów, którzy chcą korzystać z dostępu do infor-macji a także nauczyć wykorzystywać nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny ułatwiający codzienne funkcjono-wanie. 

Zajęcia cykliczne

4. PRZYJAZNY DOM – zajęcia cykliczne

Zajęcia będą miały charakter warsztatów obsługi różno-rodnych sprzętów kuchennych, sprzętu AGD, użytko-wania przyrządów gospodarstwa domowego, testowania nowości sprzętowych i wypracowywanie bezpiecznych sposobów wykorzystywania przez osoby z niepełno-sprawnością wzroku. 

Zajęcia będą odbywały się w systemie stacjonarnym, 1 raz w miesiącu dla każdej z 2 grup.

5. ZDROWY STYL ŻYCIA

Celem spotkań jest promowanie zdrowego stylu życia w środowisku osób z dysfunkcją wzroku, a zwłaszcza wśród osób chorujących na cukrzycę.

Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu (naj-częściej w trzecią środę miesiąca). Na spotkania za-praszamy niewidomych zainteresowanych edukacją zdrowotną oraz członków ich rodzin.,

6. WSPARCIE DLA SENIORÓW 

Utworzymy grupę wsparcia, którą obejmiemy około 10 osób, dla której będziemy organizować spotkania 2 razy w miesiącu. 

Zaproponujemy różne formy spędzania czasu wolnego, m.in. wspólne spacery do miejsc atrakcyjnych, nowych, zmienionych, oraz do placówek kultury.  

7. SEKCJA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI 

Celem spotkań jest rozwijanie inwencji twórczej osób niewidomych i słabo widzących, upowszechnianie aktyw-nych form rehabilitacji. Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze odbywać się będą w 2 grupach 4-osobowych. 

8. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – zajęcia

usprawniające. Będą odbywały 1 raz w tygo-dniu. 

Celem tej formy wsparcia jest podniesienie sprawności fizycznej przede wszystkim u starszych osób niewido-mych i słabo widzących. co ma przyczynić  się wzrostu aktywności społecznej i poprawy jakości życia tej grupy osób.

9. KAWIARENKA PODRÓŻNIKA 

Celem tej formy wsparcia jest umożliwienie osobom nie-widomym poznanie interesujących miejsc w Polsce i na świecie. Na spotkania będą zapraszane osoby, które ze-chcą podzielić się swoją pasją i doświadczeniem podróż-niczym. Będzie można opowiedzieć o swoich podróżach, pokazać zdjęcia, pamiątki itp. Będą  prezentowane filmy w dostępnej formie. 

Spotkania odbywają się raz w miesiącu z przerwą wakacyjną w sierpniu.

Spotkania jednorazowe

W każdym roku zostanie zorganizowane jedno spotkanie dwudniowe, w którym wezmą udział osoby, które włączy-ły się w aktywną działalność na rzecz środowiska niewi-domych w społeczności lokalnej. 

Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą przepisów regulujących sytuację osoby z niepełnospraw-nością i innych zagadnień istotnych dla efektywnego wsparcia osób niewidomych i słabo widzących. Zostaną zapoznani z ofertami rehabilitacyjnymi skiero-wanymi do osób z niepełnosprawnością wzroku, możli-wościami ich usprawnienia, 

INDYWIDUALNE FORMY REHABILITACJI

a) z zakresu rehabilitacji podstawowej obejmu-jące poznanie zasad i technik bezpiecznego poruszania się z białą laską, obsługi sprzętu rehabilitacyjnego co-dziennego użytku, podstaw pisma punktowego oraz do-boru pomocy optycznych i nieoptycznych 

b) nowoczesne technologie z zakresu korzysta-nia ze sprzętu komputerowego, specjalistycznego opro-gramowania dla osób niewidomych i słabo widzących oraz z urządzeń mobilnych. 

c) Indywidualne konsultacje dla animatorów lo-kalnych - przede wszystkim w zakresie form wsparcia osób z niepełnosprawnością wzroku, nowości w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy optycznych, zmian w regulacjach prawnych itp.  

d) biblioteka książki mówionej - wybór i nagrywa-nie książek mówionych oraz wypożyczanie odtwarzaczy.

e) orientacja przestrzenna – W I okresie realizacji projektu 4 najbardziej potrzebujące osoby niewidome może skorzystać z instruktażu w zakresie orientacji prze-strzennej w miejscu zamieszkania w celu poznania naji-stotniejszych tras i bezpiecznych sposobów ich pokony-wania. Zakres zajęć to: podstawowe techniki poruszania się z białą laską, prawidłowe wykrywanie przeszkód na trasie, korzystanie z punktów orientacyjnych na trasie itp.

PORADNICTWA I DORADZTWA REHABILITACYJNE

Celem tej formy wsparcia jest zwiększenie samodzielno-ści oraz aktywności osób niewidomych i słabo widzących w życiu społecznym poprzez udzielanie poradnictwa i in-formacji w różnym zakresie:

• Poradnictwo rehabilitacyjne, socjalno-bytowe itp.

• wsparcie tyflopedagogiczne skierowane do rodziców niewidomych dzieci oraz młodzie-ży 

• indywidualne wsparcie psychologiczne - mające na celu doraźną pomoc osobom niewi-domym i słabo widzącym w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawno-ści, a także przezwyciężenie oporów w rehabili-tacji wynikających z niezrozumienia potrzeb osób z dysfunkcją wzroku

• konsultacje prawne - Celem jest zapewnienie dostępu do bezpłatnej, fachowej pomocy praw-nej. Zakres udzielanych porad będzie bardzo szeroki. Porady prawne udzielane są w każdy drugi wtorek miesiąca. Na spotkanie z prawni-kiem należy zapisać się telefonicznie pod nr 52 341-32-81 

 

Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są 

pod nr tel. 508 008 493

Oferta Placówki

Harmonogram

Plakat informacyjny

Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert