Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 „OKO 2017”  - projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu 2/2017 pn. „Aktywność i wiedza”. Termin realizacji  - od 1 kwietnia  do 31 grudnia 2017 r. 

Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym (niewidomym i słabo widzą-cym) dostępu do informacji poprzez opracowywanie i wydawanie Biuletynu Informacyjnego Kujaw i Pomorza „OKO” w formach dostępnych osobom z niepełnosprawnością wzroku: drukiem powiększonym, pismem punktowym Braille’a, na nośnikach elektronicznych oraz jako wydawnictwo internetowe.
W ramach projektu w 2017 roku zostaną wydane 3 kolejne numery naszego kwartalnika, który ukazuje się już od 2002 roku, w czterech wersjach: 
• powiększonym drukiem - 500 egz.
• pismem punktowym - 13 egz.
• w wersji dźwiękowej na CD (czytanej przez lektora) - 70szt  
• internetowej. 
Czasopismo OKO ma charakter informacyjny a zamieszczane treści dotyczą zarówno
działalności Okręgu i 18 Kół Powiatowych PZN mieszczących się w woj. kuj-pom., propo-zycji władz lokalnych i jednostek pomocowych skierowanych do osób niepełnosprawnych, promowana jest aktywność kulturalna, społeczna i zawodowa. Zamieszczane są informacje dot. rehabilitacji osób niewidomych, popularyzacji różnych form szkoleń rehabilitacyjnych  i zawodowych, działalności duszpasterstwa niewidomych, „dobre praktyki” dotyczące reha-bilitacji  społecznej, poradnictwo prawne, informacje dotyczące sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania itp. a  także informacje na temat zdrowego stylu życia. Przedstawiane są pasje, zainteresowania, sukcesy twórców ze środowiska oraz osiągnięcia niewidomych sportowców. 
Poprzez wydawanie kwartalnika będziemy docierać z aktualnymi informacjami i
poradami związanymi z rehabilitacją, zdrowiem, kulturą, nowościami w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego do jak największej liczby niewidomych i słabo widzących oraz osób zwią-zanych ze środowiskiem (najbliższego otoczenia osób niewidomych, wolontariuszy, nauczy-cieli itp.) na terenie całej Polski.
Czasopismo będzie wysyłane z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego z Bydgoszczy drogą pocz-tową do 3 jednostek Polskiego Związku Niewidomych (Białystok, Olsztyn, Poznań), do Kół Powiatowych na terenie województwa kuj-pom. i za ich pośrednictwem będzie rozprowa-dzane wśród osób zainteresowanych, mieszkających na terenie danego powiatu. Wzorem lat  wysyłane będzie także do MOPS-ów i PCPR-ów w woj. kuj-pom. (tam trafiają osoby niepeł-nosprawne poszukujące pomocy i wsparcia).
Kwartalnik będzie także wysyłany do indywidualnych odbiorców (którym trudno jest do-trzeć do Okręgów lub Kół), drogą pocztową w wybranej, najbardziej dogodnej dla nich wer-sji: brajlowskiej, czarnodrukowej czy dźwiękowej. 
Biuletyn Informacyjny „OKO” jest czasopismem bezpłatnym. 
Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert