Przejdź do treści
Dołącz do nas 
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
15 czerwca 2024,
Jolanty, Wita, Wioli
« wstecz
A+ | A- | reset   kontrast | wyłącz obrazki

 

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy prowadzi nabór uczestników programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, którym przyznana zostanie usługa asystenta. Celem programu jest zapewnienie dostępności usług asystencji osobistej tj wsparcia w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Szczegóły nt. programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 znajdują się na stronie niepelnosprawni.gov.pl.  

Nabór  jest otwarty dla wszystkich niewidomych i słabo widzących mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, spełniających kryteria programu tzn. posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do w/w. Realizacja programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022, jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego. Usługi asystentów zostaną zapewnione w przypadku podpisania umowy przez PZN Okręg Kujawsko-Pomorski i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ws. realizacji Programu.

Udział w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest bezpłatny.

W ramach naboru do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 do objęcia usługą asystentów dostępnych jest:46 miejsc dla osób niewidomych i słabo widzących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym co najmniej:70% osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w tym  z niepełnosprawnością sprzężoną  i 30% osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mających trudności z komunikacją i mobilnością.

Świadczenie usługi asystenta odbywa się zgodnie z zapisami programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 i w szczególności może polegać na pomocy asystenta w:

1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

3. załatwianiu spraw urzędowych,

4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

Uczestnikom programu przysługuje maks. 360 godz. usług asystenta na osobę.

2. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Zgłoszenia uczestnika należy dokonać na Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022, stanowiącej załącznik Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022. 

Wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego oraz dane uzupełniające asystenta (  w załączeniu) należy złożyć w Biurze Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy ul. Powstańców Wlkp.33  w terminie do dnia 28.02.2022 r.

Przed złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie  się z załączonym Regulaminem Projektu oraz Klauzulą Informacyjną.

Realizacja programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 planowana jest od początku kwietnia do końca grudnia 2022 r.

O kwalifikacji do uczestnictwa w Programie zdecyduje powołana komisja. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu wzroku zainteresowane możliwością skorzystania z usług asystenta oraz osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta prosimy o kontakt telefoniczny w poniedziałki i wtorki w godzinach 9-14 z koordynatorem projektu p.Urszulą Hanyżewską pod nr telefonu 52 341 32 81

Załączniki

Regulamin naboru

Karta Zgłoszenia

Klauzula informacyjna w ramach Programu

Klauzula informacyjna RODO w ramach Praogramu

Karta uzupełniająca - dane asystenta

 
Polski Związek Niewidomych - Okręg Kujawsko-Pomorski © 2009 - PC-Expert